Emigreren naar Spanje

Huurcontract in Spanje

Een huis huren in Spanje. Het huurcontract.Een huis huren in Spanje. Waar moet u op letten met het afsluiten van een huurcontract in Spanje.

 

 

 

 

Wetswijziging 2013

De overheid heeft medio 2013 de huurwet (LAU - Ley de arrendamientos Urbanos) gewijzigd en hiermee de wet wat flexibeler gemaakt. De vorige wet uit 1995 was erg op de zekerheidsstelling van de huurder gericht, nu heeft deze wat minder rechten. De reden van deze wetswijziging was de enorme leegstand van woningen waarvan de eigenaren ze niet wilden verhuren vanwege de strakke wetgeving en het recht van huurders om vijf jaar te huren.

Huur altijd met een huurcontract

Als u in Spanje een woning gaat huren, doe dit dan altijd op basis van een huurcontract. Wilt u zich op het adres bij de gemeente inschrijven, dan zal het contract opgesteld dienen te zijn in de Spaanse taal.

In het huurcontract in Spanje dienen minimaal de volgende zaken opgenomen te zijn:

  • Volledige namen van eigenaar(en) en huurder(s)
  • Omschrijving van huurwoning, zoals adres etc.
  • De looptijd van het contract
  • Maandelijks huurbedrag
  • De hoogte van de borgsom
  • Betaling vaste lasten zoals gas, licht, water, vuilnisophaaldienst, telefoon, onroerend goed belasting, de vereniging van huiseigenaren, enz.
  • Betalingsvoorwaarden, contant of op bankrekening
  • De opzegtermijn en de eventuele boete als u zich niet aan de voorwaarden houdt.
  • Plaats en datum van ondertekening

 

 

Een huis huren in Spanje. Huurcontract.Een huis huren in Spanje. Tips.

De looptijd van het huurcontract

Indien de duur van het huurcontract minder is dan drie jaar dan is de verhuurder verplicht om deze jaarlijks te verlengen tot aan drie jaar. De minimale verhuurperiode van drie jaar is in Spanje wettelijk verplicht. Vermeldt een huurcontract geen tijdsduur/huurtermijn dan wordt het beschouwd als een eenjarig huurcontract met daarbij de wettelijk vastgestelde verlengingen tot een maximum van drie jaar. Jaarlijks wordt stilzwijgend voor een jaar verlengd, mits de verhuurder 1 maand voorafgaand aan de verlenging laat weten hier geen gebruik van te willen maken.

Tussentijdse beïndiging

De overeenkomst kan, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, tussentijds worden ontbonden als de verhuurder de huurder informeert dat hij de woning nodig heeft om hem zelf, of zijn familie in de eerste graad, te gebruiken als permanente woning. Gedurende het eerste jaar van het contract kan door de verhuurder niet tussentijds ontbonden worden voor eigen bewoning.

Boete bij het voortijdig opzeggen van het huurcontract

De huurder is vrij het contract op te zeggen na zes maanden, met een opzegtermijn van ten minste dertig dagen. De partijen kunnen overeenkomen dat er een schadevergoeding wordt betaald aan de verhuurder indien binnen de eerste zes maanden wordt opgezegd. Staat hier niets over in het contract, dan betaalt u geen boete. De hoogte van de boete is maximaal 1 maand huur voor ieder jaar dat niet gehuurd wordt volgens de overeengekomen huurtermijn.

Verlenging van het huurcontract na drie jaar

Mocht, na verloop van de drie jaar huur, de verlenging stilzwijgend door beide partijen worden voortgezet, dan wordt het contract wederom met een jaar verlengd, onder dezelfde voorwaarden.

Huurcontracten voor 11 maanden (als hoofdverblijf)

Huurcontracten voor elf maanden komen nog steeds voor, maar dit is al sinds de wetswijziging in 1995 niet meer toegestaan als zijnde een contract voor lange termijn. Een huurcontract van elf maanden wordt gezien als een eenjarig contract en wordt dan ook automatisch verlengd tot een driejarig huurcontract. De elf maanden contracten waren ter voorkoming van de rechten die huurders hebben om een contract met een looptijd van een jaar te verlengen tot drie jaar. Veel verhuurders wilden dit niet en daarom werd een contract voor 11 maanden uitgegeven.

 

Een huis huren in Spanje. Juridisch advies. Een huis huren in Spanje. Makelaars.

Tijdelijke huurcontracten (niet hoofdverblijf)

Veel makelaars geven tijdelijke huurcontracten (por temporada) uit voor 11 maanden of een jaar. Uw oude adresgegevens zullen er in vermeld staan, als zijnde dat u de gehuurde woning niet als hoofdverblijf gebruikt. U heeft dan niet het recht het contract te verlengen tot drie jaar; het is uiteindelijk maar een tijdelijk contract. Dergelijke tijdelijke contracten vallen niet onder de LAU (Spaanse huurwet). Vaak kunt u aansluitend wel weer een nieuw contract voor 11 maanden afsluiten. In tegenstelling tot in Nederland, kunt u zich met zo'n langlopend tijdelijk contract vaak wel gewoon op dat adres inchrijven bij de gemeente.

Verkoop van de verhuurde woning

De koper van een woning die ingeschreven staat in het eigendomsregister moet slechts de rechten en plichten van een verhuurder overnemen indien de huurovereenkomst eveneens staat ingeschreven in het eigendomsregister/kadaster. Is dit niet het geval dan hoeft de koper de huurovereenkomst niet voort te zetten.

Juridisch advies

Mocht u problemen hebben omtrent het niet-nakomen van de in het huurcontract overeengekomen verplichtingen, is het raadzaam om een juridisch adviseur (asesor) of advocaat in te schakelen. Kijk op onze speciale pagina over juridisch advies in Spanje.

Benodigde documenten voor het afsluiten van een huurcontract
Een geldig paspoort/identiteitskaart

Huis huren Spanje

Bekijk onze pagina met alle informatie over huis huren Spanje.

 

Spaans leren